Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Den zveřejnění: 20. dubna 2018

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů takto:

Pro školní rok 2018-2019 se od 1. 9. 2018 přijímají k základnímu vzdělávání uchazeči:

 

Registrační číslo

Oznámení

Registrační číslo

Oznámení

01/2018

Přijat/Přijata

19/2018

Přijat/Přijata

02/2018

Přijat/Přijata

20/2018

Přijat/Přijata

03/2018

Přijat/Přijata

22/2018

Přijat/Přijata

05/2018

Přijat/Přijata

23/2018

Přijat/Přijata

06/2018

Přijat/Přijata

24/2018

Přijat/Přijata

07/2018

Přijat/Přijata

27/2018

Přijat/Přijata

08/2018

Přijat/Přijata

28/2018

Přijat/Přijata

09/2018

Přijat/Přijata

29/2018

Přijat/Přijata

10/2018

Přijat/Přijata

30/2018

Přijat/Přijata

11/2018

Přijat/Přijata

31/2018

Přijat/Přijata

12/2018

Přijat/Přijata

32/2018

Přijat/Přijata

13/2018

Přijat/Přijata

34/2018

Přijat/Přijata

14/2018

Přijat/Přijata

35/2018

Přijat/Přijata

15/2018

Přijat/Přijata

36/2018

Přijat/Přijata

16/2018

Přijat/Přijata

37/2018

Přijat/Přijata

17/2018

Přijat/Přijata

38/2018

Přijat/Přijata

 

                                                                                                                                                                   

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, prostřednictvím  Základní školy Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.

Mgr. Vlastimil Hubert

ředitel školy