• Napadení žáků naší školy

Vážení rodiče,
velice mne mrzí incident, který se stal ve vrchní části Holárkových sadů. Brutální a nečekané napadení žáků naší školy od samého začátku řešíme s rodiči, Policií ČR a Okresním státním zastupitelstvím v Lounech. Na základě dohody s ředitelem Městské policie se zintenzivní dohled nad bezpečností našich žáků. Ujišťuji Vás, že Vaše děti jsou v bezpečí. Agresoři nebyli žáky naší školy. Doufáme, že budou spravedlivě potrestáni!

Mgr. Vlastimil Hubert – ředitel školy

Zápis do 1. ročníku

Všechny děti, které dorazily v řádném termínu k zápisu do prvních tříd na naši školu, jsme přijali. Děkujeme za projevenou důvěru!

 

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2017/2018

 

Zápis do k povinné školní docházce se bude konat v pátek 7. dubna od 14:00 - 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 - 11:00 hodin. Budova, kde se bude konat zápis, bude označena směrovkou.

Formální část zápisu bude spočívat ve vyplnění přihlášky dítěte k zápisu k povinné školní docházce nebo v kontrole již vyplněných údajů zákonným zástupcem a v předání informací zákonným zástupcům žáka. Při motivační části zápisu bude představena škola budoucímu prvňáčkovi jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálního rozhovoru s dítětem bude pedagog školy zjišťovat úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Rozhovor s dítětem bude trvat maximálně 20 minut, zpravidla je to však kratší doba. V žádném případě se nejedná o žádné zkoušení budoucího prvňáčka! Vše probíhá v příjemné a klidné atmosféře, tak aby se děti nestresovaly.  

Ve školním roce 2017/2018 plánujeme otevřít dvě první třídy (max. 60 dětí), přijímáme však všechny děti až do naplnění kapacity školy. Zvýhodňujícím kritériem při přijímání je trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu školy. Přehled obvodů naleznete na stránkách www.mulouny.cz

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2016.

 

 Věk dítěte k zápisu do 1. ročníku ZŠ a požadované dokumenty

informace aktuální k 22. 3. 2017

 

Školský zákon: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

datum narození dítěte

druh zápisu

nutno doložit doklady

P  o  v  i  n  n  ý      z  á  p  i  s

31. 8. 2010 a dříve

zápis po odkladu

- rodný list dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)

- rozhodnutí o odkladu

1. 9. 2010 – 31. 8. 2011

běžný zápis

- rodný list dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)

N  e  p  o  v  i  n  n  ý      z  á  p  i  s      n  a      ž  á  d  o  s  t      r  o  d  i  č  ů     

1. 9. 2011 – 31. 12. 2011

zápis pětiletého dítěte (je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé)

- rodný list dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)

navíc nutno doložit (možno dodatečně):

- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny)

1. 1. 2012 – 30. 6. 2012

zápis pětiletého dítěte (je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé)

- rodný list dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)

navíc nutno doložit (možno dodatečně):

- doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny)

- doporučení odborného lékaře (např. obvodního dětského)

1. 7. 2012 a později

dítě nelze zapsat

 

Odklad povinné školní docházky

 

Školský zákon: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením:

-          příslušného školského poradenského zařízení (tj. většinou ped.– psych. poradna)

a současně také

-          odborného lékaře (např. obvodního pediatra) nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Pokud se rodič domnívá, že by bylo vhodné požádat o odložení povinné školní docházky jeho dítěte, dostaví se s dítětem (není podmínkou) k zápisu a tam vše dohodne se školou.

 

Náhradní termín zápisu

 

Pokud se z vážných např. zdravotních důvodů nemůžete s dítětem k zápisu dostavit, domluvte se s vedením školy na náhradním termínu. Náhradní termín je stanoven na 19. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin. 

 

Další informace k zápisům

Naše škola se řídí doporučením k organizaci zápisů k povinné školní docházce. Bližší informace naleznete na webovém odkazu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce